0
  • Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto Liga Tomasz Katalski

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Liga Tomasz Katalski
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. osobie szkolonej/kursant – oznacza to osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców Auto Liga i wyraziła akceptację na obowiązujące zasady opisane w niniejszym regulaminie.
b. ośrodku – oznacza Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Liga
c. rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280)
d. szkoleniu podstawowym – oznacza szkolenie kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Roz. 3 art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz Roz. 3 art. 5 ust. 2 pkt 1
e. szkoleniu uzupełniającym/jazdy doszkalające – oznacza szkolenie kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Roz. 3 art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz Roz. 3 art. 5 ust. 2 pkt 2

INFORMACJE I PŁATNOŚCI

1. Szkoła jazdy Auto Liga zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B i oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzenia takiego szkolenia. Posiada instruktorów z uprawnieniami, infrastrukturę, plac manewrowy i samochody odpowiednie do przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawa jazdy kat. B
2. Podstawowa cena kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych.
3. W cenie każdego kursu pierwszy egzamin wewnętrzny jest wliczony w cenę kursu.
4. Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
5. Płatności za kurs dokonywać można max. w 4 ratach, wg. zasady:
 pierwszą część przed przystąpieniem do szkolenia, nie później niż w dniu podpisania umowy, nie mniej niż 400 zł,
 drugą część opłaty za kurs w wysokości 400 zł nie później niż po 6-tej godzinie szkolenia praktycznego,
 trzecią część opłaty za kurs w wysokości 400 zł nie później niż po 12-tej godzinie szkolenia praktycznego,
 pozostałą część opłaty za kurs najpóźniej do 16 godziny szkolenia praktycznego.
6. Płatności można dokonać w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców lub na konto znajdujące się na stronie internetowej.
7. Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane w/g zasad obowiązujących przy tej ofercie.
8. Szkoła Jazdy Auto Liga informuje, że otrzymanie wpłaty/przelewu na konto równoznaczne jest z potwierdzeniem regulaminu.

OBOWIĄZKI KURSANTA

1. Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 godzinach lekcyjnych zajęć teoretycznych i minimum 30 godzinach zegarowych zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego.
2. Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
3. Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor prowadzący szkolenie teoretyczne ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia tego podejrzenia lub jeśli są to zajęcia praktyczne sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie Policji. W przypadku potwierdzenia stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu Kursant zostanie automatycznie skreślony z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.
4. W przypadku umyślnego stworzenia przez osobę szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź też mienia ośrodka, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie
5. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione
6. Bez zgody instruktora zabrania się Osobom szkolonym wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1. Zajęcia praktyczne realizowane są w blokach min. 2 godzinnych (2x60min).
2. Zajęcia praktyczne realizowane mogą być od poniedziałku do piątku w g. 6-22 (w weekendy za obustronną zgodą i wolą kursanta i instruktora).
3. Instruktor ma obowiązek poczekać na kursanta w umówionym miejscu 15 minut, nawet bez wcześniejszej informacji ze strony kursanta, że się spóźni. Po tym czasie instruktor ma prawo oddalić się z umówionego miejsca spotkania.


ODWOŁYWANIE JAZD I EGZAMINÓW

1. Odwołać zajęcia praktyczne można najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem, wliczając w ten okres tylko dni robocze (zajęcia praktyczne umówione na niedzielę i poniedziałek należy odwołać najpóźniej do piątku do godziny 22.00)
2. Zajęcia praktyczne należy odwołać wysyłając informację kierownikowi ośrodka szkolenia kierowców (każdorazowo wysyłając informację SMS – wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie).
3. Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające. W takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin (zgodnie z przepisami Kursant uczestniczący w kursie MUSI odbyć obowiązkowo 30 godzin zajęć teoretycznych jak i praktycznych). Z obowiązku tego zwolnieni są Kursanci, którzy wykupili kurs rozszerzony, a liczba godzin zajęć, które opuścili nie przekroczyła 10 godzin oraz osoby korzystające z jazd doszkalających.
4. Odwołać lub zmienić termin egzaminu wewnętrznego można najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem.
5. Odwołanie egzaminu wewnętrznego w nieregulaminowym czasie, nie stawienie się na egzamin wewnętrzny lub nie zaliczenie egzaminu wewnętrznego skutkować będzie pobraniem opłaty za wyznaczenie ponownego terminu egzaminu w kwocie 20zł.


NADZÓR NAD SZKOLENIEM

1. Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka Szkolenia Kierowców.
2. W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, mi.in uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych.
3. Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach.


ZWROT KOSZTÓW

1. Wniesiona opłata za kurs zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Osoba Szkolona brała udział w Szkoleniu w zajęciach praktycznych (szkolenie teoretyczne w momencie przerwania szkolenia traktowane jest jako szkolenie nieodpłatne) po odliczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł.
2. Zwrot kwoty, o której mowa może być dokonany wyłącznie po okazaniu przez Osobę Szkoloną oryginału dowodu wpłaty potwierdzającego uiszczenie opłaty za szkolenie bądź oryginałów dowodów wpłat potwierdzających uiszczenie rat.
3. Jednostka szkoleniowa nie zwraca całości ani części opłat za opuszczone zajęcia, nie przystąpienie do egzaminu lub uzyskanie negatywnej oceny końcowej na egzaminie.
4. Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko w/g zasad obowiązujących przy tej Ofercie.


REGULAMIN JAZD DOSZKALAJĄCYCH

1. Jazdy doszkalające realizowane są w blokach min 2 godzinnych (2x60min).
2. Jazdy doszkalające realizowane mogą być od poniedziałku do piątku w g. 6-22 (w weekendy za obustronną zgodą i wolą osoby szkolonej i instruktora).
3. Jazdy doszkalające zakupione w pakiecie (10h) opłacone powinny zostać w całości na pierwszych umówionych zajęciach lub przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
4. W przypadku przelewu za jazdy doszkalające, pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie szkoły najpóźniej dzień przed zajęciami.
5. Pojedynczo wykupione godziny nie sumują się w pakiet.
6. Klient ma prawo po wykupieniu i odbyciu pierwszej lekcji doszkalającej zdecydować się na wykup pakietu dopłacając tylko różnicę cenową pomiędzy wybranymi przez siebie wariantami. Decyzja o zmianie wariantu powinna być zakomunikowana Kierownikowi Ośrodka na zakończenie pierwszej lekcji doszkalającej.
7. Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od dnia ich zakupu.
8. Opłata za jazdy doszkalające zakupione w pakiecie (10h) podlega zwrotowi, tylko i wyłącznie w przypadku nierozpoczęcia żadnej godziny jazd doszkalających oraz zgłoszenia przez Klienta chęci zwrotu do 1 miesiąca od dnia ich wykupienia. Ośrodek szkolenia kierowców potrąca w takim wypadku 20% wpłaconej kwoty.
9. Odwołać jazdy doszkalające można najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem, wliczając w ten okres tylko dni robocze (jazdy umówione na niedzielę i poniedziałek należy odwołać najpóźniej do piątku do godziny 22.00).
10. Jazdy doszkalające należy odwołać wysyłając informację kierownikowi ośrodka szkolenia kierowców (każdorazowo wysyłając informację SMS – wiadomość SMS traktowana jest jako potwierdzenie).
11. Jazdy doszkalające odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające, wniesiona za nie opłata nie podlega zwrotowi.
12. Fakt opłacenia jazd doszkalających jest dla Ośrodka Szkolenia Kierowców jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Ośrodka

.